Leveransvillkor

GRUSTERMINALEN VASAS LEVERANSVILLKOR 

Grusterminalen.fi är en av Grusterminalen Vasa administrerad www-sida, där produkternas försäljare är Grusterminalen Vasa, Korsholm (FO-nummer: 1098940-6)

1. Allmänna avtalsvillkor

Följande villkor tillämpas i handeln mellan Grusterminalen Vasa och dess kunder. Grusterminalen Vasa säljer produkter och tjänster till privatpersoner (framöver används benämningen konsument). Produkter och tjänster säljs även till företag och organisationer (i fortsättningen företagskund).
Grusterminalen Vasa fungerar I Korsholm och Vasa.
Registerförteckningen hittar du på vår www-sida.
Grusterminalen Vasa förbehåller sig rättigheten att förändra dessa avtalsvillkor genom ett ensidigt beslut utan att på förhand meddela om det. Avtalsvillkoren är i kraft så som de var då beställningen gjordes. Vid nya beställningar tillämpas alltid de avtalsvillkor som är i kraft vid ifrågavarande tidpunkt, och som framgår på Grusterminalen Vasas www-sida.
Kundregistret som Grusterminalen Vasa uppehåller är konfidentiellt. Uppgifterna överlåts inte till andra än i detta avtal nämnda parter.
I konsumenthandelsförhållandet följs alltid de regler gällande konsumenthandel som är i kraft i Finland. Dessa Grusterminalen Vasa Ab:s avtalsvillkor är inte i kraft till de delar som de begränsar konsumentens rättigheter från vad som i konsumentskyddslagen är stadgat. Avtalsvillkor gällande företagskunder finns dessutom i punkt ”7. Speciella avtalsregler gällande företagskunder”

2. Pris och produkter

Produkterna som är till salu presenteras på vår nätbutiks www-sida.

Våra krossgrus produkter och stolpar är CE märkta. Varudeklarationerna på jorden och alla CE certifikat på våra produkter finns till hands på vårt kontor på adressen Djupsjö skogsväg 1. Naturprodukter använder vi oss av, så krossprodukterna kan innehålla damm och jorden KAN innehålla bla. spår av ogräs, kvistar, löv och andra naturprodukter.

Priserna inkluderar produktens pris , samt den mervärdesskatt som är i kraft vid ifrågavarande tidpunkt.

Om det i prislistan eller vid bekräftelsen av beställningen uppkommer betydande fel, säljs produkten inte till ett betydligt lägre pris, om det kan antas att kunden varit medveten om risken för eventuella fel.

3. Beställning, betalning och leverans

Beställningen inleds genom att Du i systemet väljer produkt/produkter och den behövliga mängden. I beräkningen av mängden kan kalkylatorn på vår hemsida användas till hjälp. Kalkylatorn är riktgivande, och inte ett exakt beräkningsredskap. Efter det här uppges leveransadressen, alltså adressen till platsen dit produkterna ska fraktas.

Ifall produkten inte finns till hands, accepterar systemet inte beställningen. Grusterminalen Vasa tar inget ansvar för dålig tillgång till en produkt, myndighets- eller andra begränsningar eller för oöverkomliga hinder.

Kunden väljer leveransdagen själv. Den första möjliga dagen är den tredje vardagen räknat från beställningsdagen. Leveranserna sker på vardagar, i huvudsak mellan klockan 7.30 och 16.oo. En leveransbeställning kan inte heller göras till en lördag, söndag eller en helgdag. Leveransdagen kan väljas till högst ett halvår framåt från beställningsdagen. Till de produkter som säljs i säck anpassas en leveransdag per vecka, vilken meddelas i samband med beställningen.

I beställningsformuläret ska utöver de uppgifter som frågas efter även meddelas ett telefonnummer, genom vilket leveransföretaget kan kontakta Dig eller en befullmäktigad representant för Dig i samband med leveransen så att produkterna kommer till rätt ställe. Från företagskunder förutsätts även att FO-nummer uppges. Beställningen kräver även en fungerande e-postadress. Systemet skickar till den givna e-postadressen en bekräftelse som innehåller kontaktuppgifterna till det leveransföretag som levererar produkterna, ifall det skulle uppkomma frågor eller förändringar gällande leveransen.

I samband med beställningen bekräftar kunden sin beställning genom att utföra nätbetalningen. Det bindande köpavtalet träder i kraft då beställningen sparats i Grusterminalen Vasas system samtidigt som köparen betalar beställningen via nätbanken. Grusterminalen Vasa använder sig av Suomen Verkkomaksut Ab:s nätbetalningssystem.

Som kvitto för köpet fungerar kundens kontoutdrag. Betalningens mottagare är Suomen Verkkomaksut Ab, eftersom Grusterminalen Vasa har för att genomföra nätbetalningen överfört det som ska betalas till Suomen Verkkomaksut Ab (senare Suomen Verkkomaksut eller SV). Betalningen kan annulleras endast med SV:s tillåtelse. SV krediterar betalningen till Grusterminalen Vasa.

Äganderätten till produkterna överförs till kunden vid leveranstillfället.

Produkterna levereras till en leveransadress, som inte är beroende av färj- eller havstransporter och som är tillgänglig för lastbilar. Beställaren ansvarar för hållbarheten, användbarheten och skicket av vägarna till leveransplatsen. Grusterminalen Vasa ansvarar inte för de eventuella skador på vägar eller gårdar som orsakas av leveransen. Som exempel kan nämnas hopsjunkning av vägar eller skador på gräsmattor.

De uppskattade leveranstiderna som uppges på vår nätsida är utarbetade med hjälp av uppgifter från leverantörer, producenter och underleverantörer. Grusterminalen Vasa förbehåller sig rätten att förändra uppskattningarna av leveranstider. Efter avslutad beställning, sköts eventuella förändringar i leveranstider mellan leveransföretaget och kunden med hjälp av de till e-posten skickade kontaktuppgifterna till leverantören.

Grusterminalen Vasa behåller rätten att begränsa försäljningen av produkter i exceptionellt stora partier. Det minsta partiet som kan levereras av en viss produkt syns i beställningsystemet.

Ifall produkten inte är tillgänglig, accepterar systemet inte en beställning. Grusterminalen Vasa tar inget ansvar för dålig tillgång till en produkt, myndighets- eller andra begränsningar eller för oöverkomliga hinder.

I produkterna kan förekomma färgavvikelser beroende på vilket framställnings- eller leveransområdet är.

Konsumenten har inte annulleringsrätt enligt Konsumentskyddslagen (KSL 6:15), eftersom avtalet gäller produkter som inte på grund av sin natur kan returneras för vidareförsäljning. (KSL 6:16).

Grusterminalen Vasa har rätten att använda sig av underleverantörer. Leveranserna görs med samarbetsföretagens lastbilar. Grusterminalen Vasas beställningssystem tar automatiskt i beaktande leveransen i samband med beställningen.

Betalningar med korten Visa, Visa Electron eller MasterCard:

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Abj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Abj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Abj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen.

Paytrail Abj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830

Nätbanker:

Vid betalningar via nätbanker genomför Paytrail Abj (2122839-7) betalningsförmedlingstjänsten i samarbete med banker och kreditinstitut i Finland. För konsumenten fungerar tjänsten exakt på samma sätt som vid traditionell e- betalning.

4. Granskning av leveransen och reklamation

Köparen är förpliktad att ordna sin befullmäktigade mottagare till leveransplatsen. Efter bilens ankomst måste produkterna genast kunna lastas av. Omedelbart efter leveransen måste kunden (eller hans representant) granska produkterna och genast meddela om eventuella fel till leverantörens telefonnummer som framkommer ur e-postmeddelandet köparen fått i samband med beställningen. Grusterminalen Vasa förbehåller sig rätten att bekräfta de fel i produkterna som meddelats om.

En produkt, i vilken det tydligt framgår ett fel, ska inte användas. Grusterminalen Vasa ansvarar inte för av köparen själv förorsakade skador.

Konsumentrådgivningen och konsumentklagonämnden erbjuder kostnadsfri hjälp i att lösa oenigheter, så Grusterminalen Vasa står inte för kundens ombudskostnader.

5. Oöverkomliga hinder

Grusterminalen Vasa behåller rätten att utan ersättningsskyldighet antingen flytta leveransen eller helt eller delvis annullera leveransen i fall av ett oöverkomligt hinder som t.ex. krig, revolt, uppror, strejk, lockout, försenade eller icke levererade maskiner eller råvaror, i maskinerna eller anläggningarna uppkomna skador, naturkatastrofer och -omvälvningar, eldsvåda, trafikstörningar, störningar i telekommunikation, avbrytning eller störning i eldistribution, smittosam sjukdom eller andra liknande eller med dem jämförbara leveranshinder- eller svårigheter. Också ifall Grusterminalen Vasas underleverantörer utsätts för ett ovan nämnt eller liknande oöverkomligt hinder, kan leveransen flyttas eller helt eller delvis annulleras utan ersättningsskyldighet.

6. Ersättande av skador till konsumenten

Grusterminalen Vasas skyldighet att betala skadestånd till konsumenten. Konsumenten har rätt till ersättning enligt vad som i Konsumentskyddslagen stadgats om skador på grund av försening eller felaktighet, med nedan nämnda motiveringar och begränsningar.

Förseningar ersätts inte till konsumenten om Grusterminalen Vasa eller dess underleverantör kan påvisa att förseningen orsakats av ett hinder utanför deras påverkningsmöjligheter, som inte under ingåendet av avtalet rimligtvis har kunnat tas i beaktande och vilkas konsekvenser rimligtvis inte heller skulle ha kunnat undvikas eller övervinnas. Konsumenten har rätt till ersättning endast om denne kan påvisa att han har utsatts för skada.

Konsumenten har rätt till ersättning för en indirekt skada enbart om förseningen eller skadan är orsakad av Grusterminalen Vasas eller dess underleverantörs vårdslöshet.

Konsumenten måste för att hindra en skada, vid händelse av en skada eller vid hot av en sådan utföra alla sådana åtgärder för att förhindra eller begränsa skadan, som av honom rimligtvis kan förutsättas. Ifall konsumenten försummar sin plikt att förhindra eller begränsa skada, får han själv stå för en motsvarande del av skadan som orsakats på grund av omständigheter som konsumenten, hans representant eller en tredje part ansvarar för.

Skadeståndsersättningen kan jämkas, ifall den är orimlig då konsumentens eventuella medverkan och Grusterminalen Vasas möjligheter att förutse eller förhindra uppkomsten av skada samt andra omständigheter tas i beaktande.
Grusterminalen Vasa ansvarar inte för skador som förorsakats av oöverkomliga hinder eller andra oförutsägbara orsaker, som Grusterminalen Vasa eller dess underleverantör inte rimligtvis kunnat förhindra.

Grusterminalen Vasa är skyldig att betala skadestånd bara i de fall då skador uppkommit på grund av Grusterminalen Vasas oaktsamhet och då konsumenten kan påvisa direkta skador.

I det här 6. stycket har uttömmande stipulerats om Grusterminalen Vasas skadeståndsskyldighet, ifall inte en gällande lagstiftning annat bestämmer.

 

7. Separata avtalsvillkor för företagskunder

I köpekontrakt mellan Grusterminalen Vasa och dess företagskunder tillämpas Finlands köplag till de delar som inte i dessa avtalsvillkor har nämnts.

Produkterna och tjänsterna säljs som de är. Beställningen kan inte annulleras och produkterna kan inte returneras.

Grusterminalen Vasa säljer inte produkter till återförsäljare. Separata avtal kan slutas endast skriftligt med Grusterminalen Vasa.

Skadeståndsersättning och ansvarsbegränsning. Parten är skyldig att ersätta den skada som brytandet av detta avtal orsakar för den andra parten. Grusterminalen Vasa ansvarar dock inte för felaktigheter eller störningar i produkter eller tjänster, eller tillfällig eller indirekt skada som förseningar på grund av t.ex. förlorad omsättning eller rörelsevinst, möjliga täckningsköp eller tilläggskostnader eller -skador orsakade av förseningar i leveransen. Grusterminalen Vasa ansvarar inte heller för missbruk av nätbetalningstjänsten eller för kostnader eller skador i utredandet av det. Ansvaret för direkta skador är högst produktens mervärdesskattefria försäljningspris med avdrag av eventuell användningsnytta eller 500 euro enligt vilket av dessa som är mindre, ifall det inte är frågan om avsiktlig eller grov vårdslöshet.

I den mån de här avtalsvillkorens övriga delar står i konflikt med villkoren i detta 7. kapitel, så tillämpas det här 7. kapitlet (i första hand) för företagskunder